Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LEY 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales

(Llei modificada per la Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació als sectors de l'aigua, la energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa per a l' adaptació a la normativa comunitària de les dos primeres)

 

Objecte: Regular el procediment d'adjudicació dels contractes d'obres, subministrament i serveis quan contractin les entitats públiques i privades que es recullen en l'article 3.1 que operin en els sectors d'activitat relacionats amb l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, tal com es concreta en els articles 7 a 12, quan el seu import sigui igual o superior al que s'estableix, respecte de cada tipus de contracte, en l'article 16.

Data d'entrada en vigor: Als sis mesos de la seva publicació al BOE, excepte, respecte a les activitats a que es refereix l'article 11, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2009, i la modificació de la Llei del Sector Ferroviari i la modificació de la Taxa de Seguretat, establertes, respectivament, en les disposicions finals vuitena i novena, que entraran en vigor l'endemà de la seva publicació..

Publicació oficial: BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

(Trobareu l'enllaç de la Llei 31/2007 i la Llei 30/2004 a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)

 (Norma inclosa a la Reunió Trimestral de comarques de desembre de 2007.)