Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Objecte: Es publica la correcció d'errades del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE 270, d'11 de novembre de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)