Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española

Objecte:

L'establiment d'un règim basat que els valors monetaris no siguin modificats en virtut d'índexs de preus o fórmules que ho continguin.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.


Publicació oficial:

BOE núm. 77, de 31 de març de 2015.


Observacions:

La present Llei modifica les següents normes:

- Llei 24/1994, de 24 de novembre, d'arrendament urbans

- Llei 49/2003, de 26 de novembre, d'arrendaments rústics

- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.