Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria

Objecte: Aquesta Llei té per objecte la regulació del régim pressupostari, econòmic-financer, de comptabilitat, intervenció i control financer del sector públic estatal.

Data d'entrada en vigor: El dia 1 de gener de 2005.

Publicació oficial: BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2003.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)