Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden ESS/220/2013, por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 14/2012, de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales

Descripció: Ordre ESS/220/2013, de 14 de febrer, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del que es disposa en l'article 9 de la Llei 14/2012, de 26 de desembre, per la qual s'aproven mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorregudes en diverses comunitats autònomes.

Objecte: Assegurar l'efectiva aplicació de les mesures de caràcter laboral, exempcions i moratòries en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta recollides en la Llei 14/2012

Data en què entra en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Publicació oficial: BOE núm. 41, de 16 de febrer de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Així maeix, trobareu la Llei 14/2012 com a fitxa relacionada).