Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018

Descripció:

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.


Objecte:

Els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici de l'any 2018 s'integren de:

a) Els pressupostos amb caràcter limitatiu de les següents entitats:

1. De l'Estat.
2. Dels organismes autònoms.
3. De les integrants del Sistema de la Seguretat Social.
4. De la resta d'entitats del sector públic estatal a les quals resulti d'aplicació el règim d'especificacions i de modificacions regulat en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, o que la seva normativa específica confereixi al seu pressuposat caràcter limitatiu.

b) Els pressupostos amb caràcter estimatiu de les següents entitats:

1. De les entitats públiques empresarials, de les societats mercantils estatals, de les fundacions del sector públic estatal i de la resta d'entitats del sector públic estatal que apliquen els principis i normes de comptabilitat recollits en el Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat de l'empresa espanyola, així com en les seves adaptacions i disposicions que ho desenvolupen.
2. Dels consorcis, les universitats públiques no transferides, els fons sense personalitat jurídica i de les restants entitats de dret públic del sector públic administratiu estatal amb pressupost estimatiu.


Data d'entrada en vigor:

La present Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.


Publicació oficial:

BOE núm. 161,  de 4 de juliol de 2018.


Observacions:

La part essencial de la Llei de Pressupostos es recull en el Títol I, «De l'aprovació dels Pressupostos i de les seves modificacions», ja que en el seu Capítol I, sota la rúbrica «Crèdits inicials i finançament dels mateixos» s'aproven la totalitat dels estats d'ingressos i despeses del sector públic estatal i es consigna l'import dels beneficis fiscals que afecten als tributs de l'Estat.
En aquest Capítol I es defineix l'àmbit dels Pressupostos Generals de l'Estat tenint en compte la classificació que realitza la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, classificació que es fa present en la resta de la Llei.
L'àmbit dels Pressupostos Generals de l'Estat es completa amb el pressupost de despeses de funcionament i inversions del Banc d'Espanya, que, d'acord amb la seva legislació específica, no es consolida amb els restants pressupostos del sector públic estatal.
El Capítol II conté les normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris, les limitacions pressupostàries, les competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries i els crèdits vinculants que han d'operar durant la vigència de la Llei, així com les ampliacions i incorporacions de crèdit que es relacionen en els Annexos de la Llei.
El Capítol III, «De la Seguretat Social» regula el finançament de l'assistència sanitària.

El Títol II de la Llei de Pressupostos, relatiu a la «Gestió Pressupostària», s'estructura en tres capítols.
El Títol III de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat es rubrica com «De les despeses de personal», i s'estructura en tres capítols.
El Títol IV de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, sota la rúbrica «De les pensions públiques», es divideix en sis capítols.
El Títol V, «De les Operacions Financeres», s'estructura en tres capítols, relatius, respectivament, a deute públic, avals públics i altres garanties i relacions de l'Estat amb l'Institut de Crèdit Oficial.

El Títol VII s'estructura en dos capítols, dedicats, respectivament, a Entitats Locals i Comunitats Autònomes.
La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat conté en el Títol VIII, sota la rúbrica «Cotitzacions Socials», la normativa relativa a les bases i tipus de cotització dels diferents règims de la Seguretat Social, procedint a la seva actualització.
El contingut de la Llei de Pressupostos es completa amb diverses disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals, en les quals es recullen preceptes d'índole molt variada.