Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020

Descripció:

Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.


Objecte:

S'aproven les normes sobre les despeses subvencionables pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i que siguin finançats conforme a l'establert en el Reglament (UE) n.º 1303/2013 del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) n.º 1083/2006 del Consell.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat. No obstant això, les normes sobre despeses subvencionables que en ella s'estableixen seran aplicable a les despeses efectivament pagades a partir del dia 1 de gener de 2014.


Publicació oficial:

BOE núm. 315, de 30 de desembre de 2016.