Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, que fa públic l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics

(L'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, de 12 d'abril de 2011, publicat per la present Resolució ha estat modificat per l'Acord del Ple de la Sindicatura de data 8 de maig de 2013 i publicat a través de la Resolució de 17 de maig de 2013, la qual podeu trobar com a fitxa relacionada).

 

Descripció: Resolució de 15 d'abril de 2011, per la qual es fa públic l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics.

Objecte: El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha adoptat un acord en data 12 d'abril de 2011, pel qual s'aprova la modificació de l'acord que va prendre el Ple el 13 d'abril de 2010 relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics

 Els fets més destacables que es desprenen en relació amb l'Acord anterior són els següents:

1) S'elimina l'obligació d'adjuntar els fitxers en format pdf de l'apartat a, dels acords primer, segon i tercer de l'anterior Acord de la Sindicatura de Comptes, amb l'excepció del fitxer de la Memòria, com a estat comptable.

2) S'elimina l'obligació de trametre els fitxers d'informació addicional en format pdf de l'apartat e de l'acord primer i de l'apartat f dels acords segon i tercer de l'anterior Acord.

3) S'elimina l'obligació d'adjuntar el fitxer en format md5 de l'Acord cinquè de l'anterior Acord.

4) S'elimina la possibilitat de fraccionament dels fitxers pdf i s'estableix una grandària màxima pels fitxers en tot tipus de format, que es publicarà en la pàgina recordatòria de l'obligació de trametre el Compte general del portal de la Sindicatura de Comptes, així com a l'escrit recordatori de tramesa del Compte general i en el manual d'usuari per al retiment dels comptes per l'extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT) (http://www.sindicatura.cat/web/guest/Recordatori_ de_obligacio_a_trametre_el_CG).

5) Els comptes anuals de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils s'hauran de retre exclusivament en format xbrl. Queda, així, sense efecte la doble alternativa de l'Acord anterior que permetia enviar-los, també, en format pdf, amb l'excepció del fitxer de la Memòria, que es pot adjuntar en format pdf si no està inclòs en el fitxer xbrl.

6) El servei de tramesa del Compte general de l'EACAT comprovarà que l'estructura dels fitxers xml tramesos compleix les especificacions tècniques corresponents (esquemes xsd).

 

 

Pel que fa a la vigència dels Acords precedents:

L'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 6 de febrer del 2007 és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals dels exercicis 2006 i 2007; l'Acord del 24 de març del 2009 és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals de l'exercici 2008; l'Acord del 13 d'abril del 2010 és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals de l'exercici 2009 i el present Acord és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals de l'exercici 2010 i successius.

 

Entrada en vigor: Aquest Acord entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 5863, de 20 d'abril de 2011.

 

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució. Norma inclosa a la Reunió comarcal d'actualització jurídica de juny de 2011).