Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme

Objecte: Aquest Reglament té per objecte el desplegament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, pel que fa al règim urbanístic del sòl, el planejament i a la gestió urbanística, els instruments de política de sòl i habitatge, la intervenció en l'ús del sòl i l'edificació i a la protecció de la legalitat urbanística. El Reglament regula íntegrament les entitats urbanístiques col·laboradores, el seu règim d'organització específic, les seves funcions i atribucions, i els drets i deures dels membres.Deroga els preceptes que s'oposin a aquest Reglament continguts en determinades normes, entre d'altres, el Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre mesures per facilitar l'execució urbanística.

Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.

Data que es deroga: El dia 1 de setembre de 2006, pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Publicació oficial: DOGC núm. 4022, de 2 de desembre de 2003.

( Podeu visualitzar el Decret esmentat a través de l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa )