Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Objecte: Aquesta llei modifica la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del comerç minorista per adaptar-la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis al mercat interior. Aquesta Directiva va ser transposada per la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, transposa la, que imposa als Estats membres l'obligació d'eliminar totes les traves jurídiques i barreres administratives injustificades a la llibertat d'establiment i de prestació de serveis.


D'aquesta manera es modifica el redactat dels articles 2, 6, 28.1, 49.2 i 3, 50, 54, 62.2 i 63.2 i 65.1. de la Llei 7/1996 i s'afegeixen cinc noves disposicions addicionals. També es modifica la disposició final única que estableix els articles que es consideren normativa bàsica  de conformitat amb l'article 149 de la Constitució.

Aquesta Llei deroga els articles 6.5, 7.3 i 49 de la Llei 7/1996, així com el segon paràgraf de l'article 17.1 i l'article 17.2 del Decret Llei  13/1975, de 17 de novembre, d'ordenació econòmica i pel qual s'aprova un programa especial de finançament d'habitatges i altres mesures conjunturals.

Data d'entrada en vigor: aquesta llei entra en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 53, 2 de març de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)