Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real decreto 456/1986, de 10 de febrero, sobre retribuciones de los funcionarios en prácticas

Descripció: Reial decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.

Objecte: Aquest Reial decret estableix les retribucions dels funcionaris en pràctiques, regulant, entre d'altres, les condicions per al nomenament com a funcionari en pràctiques i les retribucions a percebre.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al BOE. No obstant, tindrà efectes econòmics des del dia 1d'octubre de 1985.

Publicació oficial: BOE núm. 56, de 6 de març de 1986.