Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

Descripció:

Reial decret 564/2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.


Objecte:

El Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, va trasposar parcialment la Directiva 2010/31/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, refonent el Reial decret 47/2007, de 19 de gener, mitjançant el qual es va aprovar un procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció, amb la incorporació del procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis existents.
Amb l'objecte de garantir les obligacions substantives de la Directiva 2010/31/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, es considera necessari modificar aquest Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, quant a les exclusions de l'àmbit d'aplicació. A aquests efectes, es modifiquen els paràgrafs a) i d) de l'article 2.2 del Procediment bàsic per a la certificació.
D'altra banda, es modifica la disposició addicional segona del Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, relativa als edificis de consum d'energia gairebé nul, des de la qual es remrt al Codi Tècnic de l'Edificació per a la determinació dels requisits mínims que hauran de satisfer aquests edificis a cada moment:

«Disposición adicional segunda.Edificios de consumo de energía casi nulo.

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán edificios de consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

2. Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública, serán edificios de consumo de energía casi nulo después del 31 de diciembre de 2018.

3. Los requisitos mínimos que deben satisfacer esos edificios serán los que en cada momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación.»