Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Reglamento de ejecución (UE) nº 842/2011 de la Comisión por el que se establecen los formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento (CE) nº1564/2005

Descripció: Reglament d'execució (UE) nº 842/2011 de la Comissió de 19 d'agost de 2011 pel qual s'estableixen els formularis normalitzats per a la publicació d'anuncis en l'àmbit de la contractació pública i es deroga el Reglament (CE) nº 1564/2005.

Objecte: Establir els formularis normalitzats per a la publicació d'anuncis en l'àmbit de la contractació púlica i derogar el Reglament (CE) nº 1564/2005.

Amb la publicació d'aquest Reglament es pretèn complir el que es disposa en la Directiva 2009/81/CE i assegurar la plena efectivitat de les Directives 89/665/CEE, 92/13/CEE, 2004/17/CE i 2004/18/CE.

Data que entra en vigor: Aquest Reglament entrarà en vigor el vintè dia següent al de la seva publicació al DOUE.

Publicació oficial: DOUE núm. L 222, de 27 d'agost de 2011.

Observacions: El present Reglament es troba derogat amb efectes a partir del dia 16 d'abril de 2016, d'acord amb l'article 8 del Reglament d'execució (UE) núm. 2015/1986 de la Comissió d'11 de novembre de 2015 pel qual s'estableixen els formularis normalitzats per a la publicació d'anuncis en l'àmbit de la contractació pública i es deroga el Reglament (UE) núm. 842/2001.