Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Oficina del Censo Electoral, sobre actualización mensual y censo cerrado, resolución de reclamaciones y censo vigente para las elecciones de mayo de 2011.

Objecte: La Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, de modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modifica els articles sobre els terminis d'enviament de la informació dels ajuntaments i dels consolats a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral (OCE) per a l'actualització mensual del cens electoral i incorpora una disposició transitòria segona per a la formació del cens electoral vigent per a les eleccions que se celebraran el 22 de maig de 2011.

Per adequar els criteris de gestió i de resolució de les reclamacions a les dades d'inscripció en el cens electoral, continguts en la Resolució de l'Oficina del Cens Electoral de 27 d'agost de 2008 (BOE número 209, del 29), a la normativa modificada per la Llei Orgànica 2/2011, La Junta Electoral resol:

1. Actualització mensual i cens tancat el dia primer de cada mes: Per a l'actualització mensual del cens electoral els ajuntaments enviaran a les delegacions provincials de la OCE, fins al penúltim dia hàbil de cada mes, les variacions de les dades d'inscripció en els padrons municipals d'aquest mes. Les variacions de l'últim dia hàbil de cada mes s'enviaran en el mes següent.

Els encarregats del Registre Civil remetran mensualment a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral les circumstàncies que afectin a les inscripcions en el cens electoral per:

  • Defunció o declaració de defunció.

  • Adquisició, recuperació o pèrdua de la nacionalitat espanyola.

  • Canvis de noms, cognoms o sexe.

  • Declaració de modificació judicial de la capacitat en la qual es privi expressament a la persona amb capacitat modificada judicialment del dret de sufragi actiu.

Els encarregats del Registre Civil remetran mensualment a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral les circumstàncies que afectin a les inscripcions en el cens electoral per:

  • Defunció o declaració de defunció.

  • Adquisició, recuperació o pèrdua de la nacionalitat espanyola.

  • Canvis de noms, cognoms o sexe.

  • Declaració de modificació judicial de la capacitat en la qual es privi expressament a la persona amb capacitat modificada judicialment del dret de sufragi actiu.

El cens tancat el dia primer d'un mes inclourà les variacions enviades a l'Oficina del Cens Electoral fins al penúltim dia del mes anterior i tramitades en aquest mes

2. Cens vigent per a uneseleccions i per a les eleccions de 22 de maig de 2011: serà el tancat el dia primer del segon mes anterior al mes de la convocatòria, incloent les inscripcions dels qui tinguin la majoria d'edat el dia de la votació i sense tenir en compte els canvis de circumscripció produïts en els dotze mesos anteriors a la data de la convocatòria en el cens dels electors residents absents que viuen a l'estranger.

El cens electoral vigent per a les eleccions de 22 de maig de 2011 serà el cens tancat l'1 de febrer de 2011, incloent les inscripcions dels qui tinguin la majoria d'edat el dia 22 de maig de 2011 i sense tenir en compte els canvis de circumscripció produïts en els dotze mesos anteriors al 29 de març de 2011 en el cens dels electors residents absents que viuen a l'estranger.

El cens per a aquestes eleccions municipals inclourà a més les inscripcions dels estrangers residents a Espanya conforme al següent:

  • Dels nacionals d'altres països de la Unió Europea sempre que hagin manifestat la seva intenció de votar amb anterioritat a l'1 de febrer de 2011.

  • Dels nacionals de països amb Acords que els reconeixen el dret de sufragi en aquestes eleccions en els termes d'un Tractat, que hagin realitzat les sol·licituds d'inscripció a l'Oficina del Cens Electoral des de l'1 de desembre de 2010 al 25 de gener de 2011 reunint les condicions establertes i que s'hagin enviat a l'Oficina del Cens Electoral abans del 31 de gener.

3. Presentació de reclamacions: Qualsevol persona podrà presentar reclamació sobre les seves dades censals, dirigida a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

La present Resolució deroga les instruccions primera i segona de la Resolució de l'Oficina del Cens Electoral, de 27 d'agost de 2008, sobre reclamacions i consulta a les dades d'inscripció i altres aspectes de la gestió del Cens Electoral.

Data en què entra en vigor: El mateix dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 74, de 28 de març de 2011.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)