Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público

(Nota: L'article 16 ha estat derogat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes)

 

 

Objecte: Establir mesures normatives de caràcter extraordinari amb l'objectiu de reduïr el dèficit públic previst per als anys 2010-2011.

 

Les mesures que conté el present Decret són les següents:

a) reducció, d'acord amb criteris de progressivitat, de la massa salarial del sector públic en un 5 per cent en termes anuals

b) suspensió de la revaloritzación de les pensions públiques per a l'any 2011, excloent les no contributives i les pensions mínimes

c) suprimir, per als nous sol·licitants, la retroactivitat del pagament de prestacions per dependència al dia de presentació de la sol·licitut, establint-se, paral·lelament, un plaç màxim de resolució de sis mesos, l'incompliment del qual provocarà la irretroactivitat des de la data en que es va incórrer en el mateix


d) deixar sense efecte la prestació per naixement o adopció de 2.500 euros a partir de l'1 de gener de 2011

e) revisió del preu dels medicaments exclosos del sistema de preus de referència i l'adecuació del número d'unitats dels envasos dels medicaments a la duració estandaritzada dels tractaments,aixícom el dispensament de medicaments en unidosis

f) adopció de mesures amb la finalitat degarantitzar la contribució de les entitats locals a l'esforç de consolidació fiscal i de millora del control de la gestió econòmica financera de les esmentades entitats

g) establir mesures addicionals tendents a realitzar un control més eficaç de la despesa pública

 

Data que entra en vigor: Al dia següent al de la seva publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 126 de 24 de maig de 2010.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació anexa. Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de juny 2010.)