Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (actualitzat)

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum amb els aspectes més destacats relacionats amb el món local que podeu trobar adjunt a la zona d'informació annexa).

(Al BOE num. 51, de 28 de febrer de 2013, s'ha publicat una correcció d'errades que trobareu com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa)

 

Descripció: Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Objecte: Establir un conjunt de mesures per tal d'estimular el creixement de l'economia i la creació d'ocupació.

Respecte els ens locals hem de destacar el Títol III sobre mesures de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i comunitats autònomes, i de lluita contra la morositat en les operacions comercials i la modificació del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes (TRLCSP), entre d'altres aspectes.       

Data d'entrada en vigor: El dia següent al de la seva publicació oficial.

Publicació: BOE núm. 47, de 23 de febrer de 2013.

 

(Podeu trobar el text complet de la norma a la zona d'informació annexa)