Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 8/2011, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas de las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial y de simplificación administrativa

Descripció: Reial decret-llei 8/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.

Objecte: Autoritzar operacions de crèdit a llarg termini a les entitats locals per tal de cancel·lar les seves obligacions pendents de pagament amb empreses i autònoms, derivades de l'adquisició de suministraments, realització d'obres i prestació de serveis. (art. 4 a 11)

Modificar l'articulat de la normativa següent (normativa que afecta als ens locals):

- Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària.

- Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl.

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Data en què entra en vigor: El mateix dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 161, de 07 de juliol de 2011.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Normativa inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de desembre de 2011).