Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Reglamento de ejecución (UE) nº 2015/1986 de la Comisión de 11 de noviemebre de 2015 por el que se establecen los formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento (CE) nº1564/2011

Descripció:

Reglament d'execució (UE) núm. 2015/1986 de la Comissió d'11 de novembre de 2015 pel qual s'estableixen els formularis normalitzats per a la publicació d'anuncis en l'àmbit de la contractació pública i es deroga el Reglament (UE) núm. 842/2011.


Objecte:

Establir els formularis normalitzats per a la publicació d'anuncis en l'àmbit de la contractació púlica i derogar el Reglament (CE) núm. 842/2001.

Amb la publicació d'aquest Reglament es pretèn complir el que es disposa en la Directiva 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE i assegurar la plena efectivitat de les Directives 89/665/CEE i 92/13/CEE.


Data d'entrada en vigor:

El vintè dia següent al de la seva publicació al DOUE.

L'article 3 serà aplicable a partir del 18 d'abril del 2016.


Publicació oficial:

DOUE núm. L 296/4, de novembre de 2015.


Observacions:

El present Reglament el deroga el Reglament (UE) núm. 842/2011, amb efectes 18 d'abril de 2016.