Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ de 2 de març de 2007, de publicació de l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics

(La present Resolució és d'aplicació a la tramesa dels comptes generals dels exercicis 2006 i 2007, d'acord amb el que s'estableix a la Resolució de 15 d'abril de 2011, que fa públic l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes).

 

Descripció: RESOLUCIÓ de 2 de març de 2007, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics.

Objecte: Aquesta Resolució aprova la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics. La Sindicatura de Comptes vol impulsar l'aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la seva activitat donat que aquestes eines permeten portar a terme la tasca que té encomanada amb una major economia, eficiència i eficàcia.

Data que entra en vigor: Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 4837, de 8 de març de 2007.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix trobareu com a fitxa relacionada la Resolució del 15 d'abril de 2011).