Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Correcció d'errada a la Resolució de 2 de març de 2007, de publicació de la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics

Descripció: Correcció d'errada a la Resolució de 2 de març de 2007, de publicació en el DOGC de l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics (DOGC núm. 4837, pàg. 8535, de 8.3.2007)

Objecte: Es publica la correcció d'errades a la Resolució de 2 de març de 2007, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el compte general per mitjans telemàtics.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 4871, de 27 d'abril de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)