Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ d'11 de març de 2010, de publicació del procediment de valoració de les causes d'incompliment de l'obligació dels ens locals de retre comptes davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Objecte: La Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 preveu mesures coercitives destinades a fer efectiva la rendició de comptes dels ens locals davant la Sindicatura de Comptes. Aquestes mesures consisteixen en la retenció per part de l'Administració de la Generalitat de les participacions en el Fons de cooperació local de Catalunya i, en el cas de rebre'n, de les compensacions econòmiques a favor de determinats ajuntaments de població igual o inferior a 2.000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

D'aquesta manera, la la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, preveu la creació en el Departament de Governació i Administracions Públiques d'un inventari públic de control de compliment de les obligacions de tramesa de documentació economico-financera, tant per part dels ens locals com de les entitats del seu sector públic. I és per això que s'introdueix un  procediment destinat a valorar l'existència d'alguna ¿causa justificada¿ de l'incompliment del deure de retre els comptes a la Sindicatura dins el termini establert.

Publicació Oficial: DOGC 5589, de 17 demarç de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa. Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de juny 2010)