Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació:RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2010, que publica els acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que estableixen el contingut de l'extracte dels expedients de contractació

Descripció: RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2010, per la qual es dóna publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 19 de gener i 8 de juny de 2010, que estableixen el contingut de l'extracte dels expedients de contractació.

Objecte: Els ens sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la Llei 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic, li han de trametre determinada documentació relativa als tipus de contractes i als imports que fixa el mateix article 29. En concret, i dins el termini dels tres mesos següents a la formalització del contracte, aquests ens han de trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què s'hagi formalitzat el contracte i adjuntar-hi un extracte de l'expedient del qual es derivi.

En aquest acord la Sindicatura de Comptes homogenitza la informació que ha de rebre pel que fa al contingut de l'extracte de l'expedient de contractació.

Data que entra en vigor: L'endemà de la publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC 5657, de 25 de juny de 2010.

(Trobareu el document a la zona d'informació annexa.)