Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Objecte: Els aspectes sobre els quals incideix aquesta reforma de la LOREG són molt nombrosos i afecten a una bona part de l'articulat de la Llei, i de forma més concreta afecta a les següents matèries:

  • Cens electoral.
  • Procediment de votació del cens d'espanyols residents en l'exterior.
  • Reforma de les campanyes electorals per fi d'evitar la incidència dels poders públics mitjançant la realització de campanyes institucionals i d'inauguració d'obres
  • Publicitat i informació electoral en els mitjans de comunicació.
  • Modificacions que afecten a la jornada de votació.
  • Règim del Consell obert per als petits municipis
  • Mesures dirigides per evitar el ¿transfuguisme¿

Per altra banda, es modifiquen els articles 29 i 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local i es deroga Llei orgànica 2/1988, de 3 de maig, reguladora de la publicitat electoral en emissores de Televisió Privada.

Data en què entra en vigor:  L'endemà de la seva publicació al BOE
.

Publicació oficial: BOE núm. 25, de 29 de gener de 2011.

(Trobareu el resum d'aquesta Llei orgància i l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)