Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Legislació: Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

Descripció:

El Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, ha estar derogat per la  Resolució de  10  de setembre de 2020, del Congrés dels Diputats, por la qual s'ordena la publicació de l'Acord de derogació del Reial Decret-llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.


Objecte:

Aquesta norma regula, en el seu títol I, la pròrroga de la regla especial del destí del superàvit de les entitats locals per a finançar inversions financerament sostenibles, la pròrroga en l'execució de les inversions financerament sostenibles amb càrrec al superàvit del 2018, la col·locació per part de les entitats locals en comptes del Tresor Públic de saldos del romanent de tresoreria per a despeses generals del 2019, utilització  del romanent de tresoreria del 2019 i determinades mesures de suport a ajuntaments que es troben en situació de risc financer o amb problemes de liquiditat i la tramitació de modificacions de crèdit que tinguin per objecte atendre despeses extraordinàries i urgents relacionades amb la crisis econòmica i sanitària.

En el seu títol II conté normes de caràcter extraordinari i urgent en matèria d'endeutament i d'aplicació del Fons de Finançament a Entitats Locals.

El III es refereix a la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat.

La DA 2a exceptua el compliment de la regla de la despesa pel 2020.

La DA 4a estableix el tipus impositiu del 0% aplicable en l'IVA a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes del COVID-19, des del 23/04/2020 i fins a 31 d'octubre de 2020.

La DF 1a modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, recollint com a via de reclamació la contenciós-administrativa en lloc de l'economicoadministrativa en els casos d'expedients de modificacions de crèdit tramitats pel mecanisme d'urgència que aquell precepte establia.

La DF 4a modifica l'article 13 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, definint l'òrgan que regularà les condicions per la verificació de la identitat en els serveis electrònics.

La DF 6a modifica la DF 7a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per tal de prorrogar fins el 2/4/2021 la data d'entrada en vigor de la llei en el que es refereix a les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic.


Data d'entrada en vigor:

El dia de la seva publicació en el BOE, sense perjudici del que s'estableix en la seva disposició addicional quarta.


Publicació oficial:

BOE núm. 211 de 5 d'agost de 2020.