Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 25 de mayo de 2010, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007

Descripció: Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, en els termes de la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i s'actualitzen amb efectes d'1 de juny de 2010 les quanties de les retribucions del personal al fet que es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest exercici.

Objecte: La Resolució de 25 de maig de 2010 dicta les instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, en les termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i s'actualitza per a l'any 2010 les quanties de les retribucions del personal a que es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat

Data en què entra en vigorAls vint dies de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 128, de 26 de maig de 2011.

(Trobareu l'enllaç a la Resolució i a la correcció d'errades a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa i la Llei de pressupostos generals de l'Estat a les fitxes relacionades.)