Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Addenda al Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las corporaciones locales

Descripció:

Resolució d'11 de juliol de 2014, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es publica la Addenda al Conveni amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a la recaptació en via executiva dels recursos de dret públic de les corporacions locals.


Objecte:

Millorar determinats aspectes de la gestió recaptatòria desenvolupada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Podran adherir-se a aquest Conveni:

– Els Municipis capital de província, així com els Municipis la població dels quals sigui superior a 20.000 habitants segons les dades publicades per l'INE per 2013 i que figuren en l'Annex VIII. Pel que fa als municipis tarragoníns que figuren a l'Annex VIII són els següents:

  • Amposta.
  • Calafell.
  • Cambrils.
  • Reus.
  • Tarragona.
  • Tortosa.
  • Valls.
  • Vendrell (El).
  • Vila-seca.
  • Salou.

– Les Diputacions Provincials, Consells Insulars i Cabildos respecte dels seus propis recursos de dret públic definits en la Clàusula Primera d'aquest Conveni i dels quals gestionin per delegació dels Municipis que s'incloguin al seu respectiu territori.


Data d'entrada en vigor:

El dia de la seva publicació al BOE, 24 de juliol de 2014.


Publicació oficial:

BOE núm. 179, de 24 de juliol de 2014.


Observacions:

Al BOE núm. 267, de 4 de novembre de 2014, s'ha publicat una correcció d'errades de la present Resolució, la qual podeu trobar com a enllaç relacionat. Amb aquesta correcció es completa l'annex referent als municipis que poden adherir-se al conveni, pel que fa a la província de Tarragona no es produeix cap novetat respecte l'annex original.