Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Bases específiques que han de regir la respectiva convocatòria del procediment per a la concessió de les subvencions de la Diputació de Tarragona per a l'any 2011

Objecte: El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 29 d'octubre de 2010, va aprovar inicialment les bases especifiques que han de regir la respectiva convocatòria del procediment per a la concessió de les subvencions de la Diputació de Tarragona, per a l'any 2011, que es relacionen a continuació:

1. Servei de cultura:

 • Subvencions per a dur a terme projectes de cooperació internacional i per a activitats d'educació per al desenvolupament (sensibilització).
 • Subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i els seus ens dependents per a programes i activitats de foment cultural.
 • Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a programes i activitats culturals.
 • Subvencions a les associacions de veïns i similars per a programes i activitats de promoció i difusió cultural.
 • Subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
 • Subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.
 • Subvencions a ajuntaments destinades a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

2. Gabinet de premsa

 • Subvencions a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.
 • Subvencions a emissores municipals.

3. Servei d'assistència municipal

 • Subvencions del Programa Extraordinari d'Impuls Municipal.
 • Subvencions de caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal.
 • Subvencions per a actuacions del programa de protecció de la salut pública.
 • Subvencions per a actuacions del programa de promoció de la salut pública.
 • Subvencions per a actuacions destinades a la gestió sostenible dels recursos d'energia i aigua.

Beneficiaris: Els establerts a les bases específiques de cada subvenció.

Òrgan gestor: Diputació de Tarragona (el servei establert a cada subvenció)

Termini:  L'establert a cada convocatòria.

Publicació oficial: BOP núm. 299, de 31 de desembre de 2010.

(Trobareu  les bases a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)