Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Bases especifiques i convocatòria per la concessió de subvencions per a interessos dels préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals de la Diputació de Tarrgona per a l'any 2011.

Objecte: L'objecte d'aquestes subvencions és el finançament dels interessos acreditats en els préstecs, amb les finalitats descrites a la base segona, concertats per ajuntaments i consells comarcals i subscrits en el marc de l'acord de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i les entitats de crèdit corresponents per atorgar condicions financeres preferencials.

Beneficiaris: Són beneficiaris:

  • Els municipis de les comarques de Tarragona, amb una població no superior a 10.000 habitants
  • Els consells comarcals de l'àmbit territorial de Tarragona. En aquest cas, les inversions han d'estar relacionades amb les competències municipals o supramunicipals.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 15 novembre de 2011. Excepcionalment previ informe de la comissió es podran tramitar concessions de préstecs sol·licitats amb posterioritat a la data límit fixada a la convocatòria, sempre que s'adjunti la documentació preceptiva i la tramitació administrativa possibiliti la seva signatura abans del 31 de desembre de cada exercici.

Publicació Oficial: BOPT núm. 25 de 1 de febrer de 2011

Òrgan gestor: Unitat de Cooperació al Funcionament dels Ens locals del SAM de la Diputació de Tarragona
 

(Podeu trobar les bases i la  convocatòria de les subvencions esmentades a través de l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)