Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Modificació de les bases onzena i dotzena del Programa Extraordinari d'Impuls Municipal de la Diputació de Tarragona per a l'any 2011 (PEIM 2011)

Objecte:   El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 25 de febrer de 2011, ha aprovat inicialment la modificació de les bases onzena i dotzena de les reguladores de la concessió de subvencions del Programa Extraordinari d'Impuls Municipal de la Diputació de Tarragona per a l'any 2011.

Mitjançant la publicació dels corresponents anunics en el BOPT , en el DOGC, i en el tauler d'anuncis de la corporació,  es sotmet a informació pública  el corresponent expedient administratiu perquè en un termini de 30 dies hàbils, es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin convenient.

L'expedient complert, amb la modificació de les bases, està a la unitat gestora de la Diputació de Tarragona a disposició per a la seva consulta, en horari d'oficina (de dilluns a divendres, no festius, de 8.00 a 15.00).

Si transcorregut aquest termini d'informació pública no es presenten ni reclamacions ni al·legacions, el respectiu acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el text íntegre de les bases específiques inclosa la modificació.

Beneficiaris: Els Ajuntaments i les EMD de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb una població de fins a 4.000 habitants.

Òrgan Gestor: Unitat de Cooperació al Funcionament dels Ens local del SAM de la Diputació de Tarrgona.

Publicació Oficial: BOPT núm. 51 de 3 de març de 2011 i DOGC núm. 5833 de data 9 de març de 2011.

 (Podeu trobar l'anunci  de la modificació de les bases del PEIM 2011 a través de l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)