Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: ORDRE EMO/124/2011, que modifica l'Ordre TRE/563/2009, i s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur, any 2011

Descripció: ORDRE EMO/124/2011, de 6 de juny, per la qual es modifica l'Ordre TRE/563/2009, de 22 de desembre, i s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur, per a l'any 2011.

Objecte: Modificar els articles 3, 5, 7, 10, 12 i 14 de l'Ordre TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur, per a l'any 2010.

Obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2011, adreçada a les entitats locals de Catalunya, per dur a terme accions de formació en àrees professionals prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Beneficiaris: Les administracions públiques d'àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva publició al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5904, de 21 de juny de 2011.

Òrgan gestor: Departament de Treball, Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa. A més, trobareu l'Ordre TRE 563/2009 com a fitxa relacionada).