Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Correcció d'errades del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, que fixa normes de desenvolupament per als reglaments (CE) 1083/2006 i 1080/2006, relatius al Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Objecte: Es publica el text definitiu del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, que fixa normes de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Publicació oficial: DOCE núm. L045, de 15 de febrer de 2007.

Data d'entrada en vigor: El vintè dia següent al de la seva publicació al DOCE.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)