Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDEN EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión

Objecte: S'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius prevists en l'article 37 del Reglament (CE) n.º 1083/2006 del Consell, de 11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) n.º 1260/1999, que siguin finançats pel fons Europeu de Desenvolupament Regional i el Fons de Cohesió.

Data en què entra en vigor: L'endemà de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 53, d'1 de març de 2008.

 

(Trobareu l'enllaç a aquesta Ordre a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)