Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: ORDRE GAP/169/2010, de 22 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, eix 1

Objecte: Aquesta Ordre aprova les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de ser cofinançades pel FEDER de Catalunya de 2007-2013, eix 1, economia del coneixement i innovació i desenvolupamentempresarial, d'acord amb el que consta en l'annex 1 i l'annex 2 d'aquesta Ordre. A més s'obra la convocatòria per presentar sol·licituds d'operacions susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, eix 1, demarcació de Tarragona, per a la convocatòria de 2007-2013.

Beneficiaris: Poden ser ens beneficiaris de les operacions susceptibles de ser inclosesen l'eix 1 del FEDER els ens locals de la demarcació de Tarragona que defineixen els articles 1 i 2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text  refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els consorcis d'aquest mateix àmbit territorial que preveuen els articles 269 i següents de la disposició esmentada.

Els ens beneficiaris seran, amb caràcter general, els executors de cadascuna de les operacions, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d'autoorganització i en el marc dels acords corresponents, l'ens beneficiari decideixi que l'operació l'executin altres ens públics. En aquest cas, l'existència d'un ens executor diferent del beneficiari s'haurà de comunicar en el moment de presentar la sol·licitud

Termini: Les sol·licituds s'han de presentar, en el lloc i de la manera que indiquen les bases reguladores, en un termini de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5597, de 29 de març de 2010.

Òrgan gestor: Departament de Governació i Administracions Públiques.

 (A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a l'Ordre .)