Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ EMC/1323/2019, de 14 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (ref. BDNS 455774)

Objecte:

Fer pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) per a les actuacions subvencionables descrites a l'article 4 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (BOE núm. 41, de 16.2.2019).


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris/àries de les actuacions 1 i 2 detallades a l'article 3 d'aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix l'article 2 de l'esmentat Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, les persones següents:

a) Sector públic estatal.

b) Organismes autònoms i entitats de dret públic dependents o vinculats a l'administració de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut.

c) Altres entitats del sector públic o adscrites a universitats públiques, i a altres entitats participades.

d) Ens dependents de corporacions locals i les corporacions locals.

e) Empreses privades (professionals autònoms i persones jurídiques).

f) Institucions sense ànim de lucre, agrupacions de persones físiques o jurídiques, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'entitat sense ànim de lucre.

g) Comunitats de propietaris.

En el cas de les actuacions 3 i 4 de l'article 3 d'aquesta Resolució, poden ser beneficiaris/àries tots els supòsitsdescrits en aquest mateix article, a excepció de les comunitats de propietaris.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l'article 3 d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible per cada actuació, o com a màxim el dia 31 de desembre de 2019.

En cas que s'esgoti el pressupost assignat o reassignació de pressupost, i sempre que no hagi finalitzat el termini de vigència del Programa, es podran registrar sol·licituds en llista d'espera, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades a què es produeixin desistiments o revocacions de les sol·licituds d'ajuts previs que poguessin alliberar pressupost, o bé a la incorporació de pressupost nou a la convocatòria.

El termini de finalització ho serà en tots els supòsits. Les sol·licituds que estiguin a la llista d'espera perquè s'ha esgotat el pressupost disponible s'hauran d'haver presentat dins el termini.


Data publicació:

DOGC 7878, de 20 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Institut Català d'Energia. Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya.