Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ GAH/1411/2017, de 16 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

Objecte:

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya, per col·laborar en el finançament dels ajuts que aquestes entitats apliquen en els lloguers o contraprestacions dels contractes de lloguers o cessió d'ús dels habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, amb la finalitat de prevenir situacions de risc d'exclusió residencial.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats que integren l'Administració local de Catalunya, exclòs l'Ajuntament de Barcelona, que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7394, de 20 de juny de 2017


Òrgan gestor:

Departament de Governació, Administracions públiques i habitatge.

Agència de l'habitatge de Catalunya.