Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals

Objecte: Regular el règim d'atribució de les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d'acord amb el nombre d'habitants i els altres requisits regulats en aquest Decret, per tal que abonin les retribucions de l'alcalde/essa o, d'altres persones electes, que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Convocatòria i sol·licitud: Es publicarà una Ordre de convocatòria en la qual s'indicarà la compensació màxima anual a percebre per cada ajuntament, segons el número d'habitants inscrits al padró i d'acord amb els trams establerts a l'article 3.

Els ajuntaments que vulguin obtenir aquesta compensació econòmica han de presentar una sol·licitud adreçada al conseller o consellera competent en matèria d'administració local de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds s'han d'efectuar i trametre pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, adreça http://www.eacat.net.

Publicació oficial: DOGC núm. 5103, de 3 d'abril de 2008.