Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

RESOLUCIÓ TES/1145/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions

Objecte:

Aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i aquells ens locals o agrupacions d'ens locals que prestin el servei d'abastament d'aigua o que executin l'actuació a la qual s'adreça la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini serà el que es prevegi en la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7378, de 26 de maig de 2017.


Òrgan gestor:

Agància Catalana de l'Aigua.