Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: Resolució TES/2658/2018, de 7 de novembre, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l'any 2019 (ref. BDNS 423160)

Descripció:

Convocar les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar fins al 31 d'octubre de 2019.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre TES/130/2018, de 24 de  juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior  (DOGC núm. 7675 – 31.7.2018).


Objecte:

D'acord amb el que estableix la base reguladora 2.3 de l'Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, són objecte de subvenció les actuacions de millora de les instal·lacions d'il·luminació exterior existents que es troben en els casos A), B), C) i D) previstos a la base 2.1 de l'Ordre esmentada i que s'hagin realitzat durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar fins el 31 d'octubre de 2019.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals. També poden ser persones beneficiàries els consells comarcals que tinguin encomanada pels ajuntaments o entitats municipals descentralitzades de la seva comarca, mitjançant un instrument vàlid en dret, la gestió i l'execució de l'actuació subvencionable i, en el cas que s'atorgui la subvenció, el seu cobrament.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de dos mesos des de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm. 7749, de 16 de novembre de 2018.


Òrgan gestor:

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.