Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència

Objecte:

Aquestes bases generals són d'aplicació als procediments de concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva tramitats per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que determinin les bases específiques.
Així mateix, en poden ser beneficiàries, si ho estableixen les respectives bases específiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica.

Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els que determinin les bases específiques i els següents:

- Administracions públiques i ens públics que en depenen: Han de fer una declaració responsable que s'ha emès un certificat de l'òrgan competent on consta l'aprovació de la realització de l'activitat objecte de l'ajut així com un certificat de la Intervenció en què consta que hi ha crèdit adequat i suficient per fer-se càrrec de l'activitat.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà el que s'estableixi en la convocatòria corresponent.


Data publicació:

DOGC núm. 7312, de 20 de febrer de 2017.


Òrgan gestor:

Oficina de suport a la iniciativa cultural, Departament de Cultura .