Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: ORDRE EDU/125/2019, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és el d'establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de música de la seva titularitat del curs 2017-2018.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de música, per tal de fomentar i facilitar l'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments artístics.


Beneficiaris:

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ens locals de Catalunya titulars d'escoles de música que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.

b) Que figurin inscrits en el registre de centres del Departament d'Educació

c) Que tinguin alumnes matriculats de 4 a 18 anys d'edat i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà en la convocatòria de subvencions corresponent.


Data publicació:

DOGC núm. 7907, d'1 de juliol de 2019.


Òrgan gestor:

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.