Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: ORDRE EDU/139/2019, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2017-2018

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és el d'establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2017-2018.
S'exclou el municipi de Barcelona per l'assumpció per part del Consorci d'Educació de Barcelona de la competència de la gestió de les escoles d'art locals de la ciutat de Barcelona.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en les despeses de personal i de funcionament derivades de la impartició de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny a les Escoles d'Art, per tal de fomentar i facilitar l'accés a l'alumnat a aquests ensenyaments artístics reglats.


Beneficiaris:

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ens locals de Catalunya titulars d'escoles d'art que compleixin els requisits següents:
a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.
b) Que figurin inscrits en el registre de centres del Departament d'Educació
c) Que tinguin alumnes matriculats en cicles formatius de grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà en la convocatòria de subvencions corresponent.


Data publicació:

DOGC núm. 7919, de 17 de juliol de 2019.


Òrgan gestor:

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.