Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ GAH/2720/2016, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals

Objecte:

L'objecte d'aquesta convocatòria és la distribució d'ajuts per al finançament de plans de formació per a l'ocupació destinats als empleats públics locals i promoguts per les entitats locals i les federacions o associacions d'ens locals de Catalunya.

Els ajuts a què es refereix aquesta Resolució tenen com a finalitat impulsar i estendre entre les administracions públiques locals i els seus empleats una formació que respongui a les seves necessitats, orientada a millorar la seva capacitat de gestió, d'adaptació i de lideratge dels processos de canvi, el perfeccionament de les funcions a desenvolupar encaminades a la millora de les seves competències, ja sigui per a l'accés ja sigui per a la carrera professional, així com contribuir a la millora del servei públic que es presta a la ciutadania.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria, tal com estableix l'article 10.3 de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, de 19 de juliol de 2013:

a) Els ajuntaments, les diputacions provincials i altres entitats locals reconegudes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

b) La Federació de Municipis de Catalunya, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, tenint en compte el que estableix l'article 10.3.b) de la Resolució, de 9 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, de 19 de juliol de 2013.

c) L'Associació Catalana de Municipis, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tenint en compte el que estableix l'article 10.3.b) de la Resolució, de 9 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de formació per a l'ocupació de les  administracions públiques de 19 de juliol de 2013.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la convoctòria.


Data publicació:

DOCG núm 7259, de 2 desembre de 2016.


Òrgan gestor:

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Escola d'Administració Pública de Catalunya.