Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/1247/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals

Objecte:

Aquests ajuts tenen per objecte la implantació i millora de deixalleries per a la gestió de residus municipals, d'acord amb les actuacions previstes i segons el que es descriu en la Norma tècnica sobre deixalleries 2019 que està disponible al web de l'Agència de Residus de Catalunya.(http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/valoritzacio_reciclatge/instal_lacions_de_gestio/deixalleries).

S'entén la deixalleria com a centres per a la recepció i emmagatzematge selectius de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària, d'acord amb les tipologies definides a la Norma tècnica sobre deixalleries 2019.

Són subvencionables els projectes de construcció de noves instal·lacions que donin servei principalment a habitants que actualment no el puguin tenir i que els permeti una millora i aproximació del servei existent.

En el cas d'ampliació, millores estructurals i equipament auxiliar de deixalleries existents, els ajuts inclouen les actuacions que garanteixen l'accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i prevenció de riscos i adaptacions a la normativa vigent. La finalitat és oferir un millor servei amb les instal·lacions existents.

Es consideraran i valoraran detalladament les actuacions i millores en les deixalleries destinades específicament al pretractament de residus voluminosos i també l'emmagatzematge de residus de fibrociment, segons el que preveu la Norma tècnica.


Beneficiaris:

- Aquests ajuts tenen com a beneficiaris els ens locals de Catalunya, titulars del servei. Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

En cas que la sol·licitud sigui presentada per un ens supramunicipal, aquest haurà d'indicar si actua en virtut d'una competència de gestió de residus pròpia o bé mitjançant delegació dels municipis corresponents.

Els ens locals que concorrin en aquesta subvenció podran fer-ho simultàniament als dos tipus d'actuacions (noves o millores) sempre que les instal·lacions objecte de subvenció siguin diferents. En el cas que se sol·licitin ajuts per a més d'una instal·lació, s'ha de presentar una petició diferenciada per a cadascuna amb la corresponent documentació.

Un mateix projecte no es podrà presentar simultàniament en més d'una convocatòria de l'Agència de Residus de Catalunya.

- Per a les noves deixalleries, poden ser beneficiaris dels ajuts els ens locals de Catalunya que tinguin 2.000 o més habitants de dret individualment o associada o de població mitjana anual. Així mateix, poden ser beneficiaris els ens locals de Catalunya que en justifiquin la necessitat per raons de geografia i/o distribució demogràfica, sempre que acreditin una deixalleria més gran de referència, dins o fora de la seva demarcació, que assumeixi els residus recollits per aquesta instal·lació abans de traslladar-los al recuperador final.

- En el cas d'ampliació i/o millora de deixalleries, poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció els ens locals que tinguin una deixalleria en funcionament d'acord amb el que preveu la Norma tècnica sobre deixalleries 2019.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista en la base 9, serà el que s'indiqui en la corresponent resolució de convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7873, de 13 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.