Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/1199/2019, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya

Objecte:

Aquests ajuts tenen per objecte fomentar la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en les obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya.

Únicament s'admetrà una sol·licitud de cada ens local o empresa pública municipal per a totes les actuacions per a les quals es demani subvenció, que s'hauran d'especificar a la memòria o projecte presentats de manera desglossada.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya.

No poden concórrer a la concessió d'aquests ajuts de forma simultània i per les mateixes actuacions ens locals de forma individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

En cas que la sol·licitud sigui presentada per un ens supramunicipal, aquesta haurà d'indicar si actua en virtut d'una competència de residus pròpia o bé mitjançant delegació dels municipis corresponents.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8 serà el que determini la corresponent resolució de la convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7870, de 8 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.