Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

SUBVENCIONS: ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Descripció:

ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.


Objecte:

Aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les bases reguladores es detallen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.


Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats, públiques o privades, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

a) Les entitats inscrites o acreditades en el corresponent Registre d'entitats de formació. Les convocatòries podran preveure altres situacions en relació al Registre.

b) Les empreses, quan així ho prevegi la corresponent convocatòria, podran ser entitats beneficiàries, malgrat no estar en situació d'alta al Registre d'entitats de formació, amb els requisits i condicions que prevegi la convocatòria.

c) Les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades, quan la corresponent convocatòria ho prevegi, d'acord amb el que preveu l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tots els membres agrupats que executin part de les accions tenen la condició de beneficiaris i hauran d'estar inscrits o acreditats, en les condicions que marqui cada convocatòria, i complir tots els requisits previstos a les bases. No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 8/2003, 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats incloses en els apartats a) i b) anteriors que tinguin membres associats que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del sol·licitant, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aquests també es consideraran beneficiaris i per tant també hauran d'estar inscrits o acreditats al Registre, en les condicions que marqui cada convocatòria, i complir la resta de requisits previstos a l'Ordre.


Termini presentació de sol·licituds:

La corresponent resolució de convocatòria detallarà els terminis de presentació de les sol·licituds i la resta de tràmits associats i en facilitarà els enllaços.


Data publicació:

DOGC, núm. 7724, de 11 d'octubre de 2018.


Òrgan gestor:

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES