Assistència Lletrada Assistència Lletrada

Documentació necessària per a l'assistència lletrada en tots els recursos contenciosos administratius interposats contra els ens locals, en qualsevol de les matèries de la seva competència. L'assistència també es presta en matèries de l'ordre civil, social i penal.

 • Petició d'assistència lletrada
 • Decret de l'Alcaldia o acord de la Junta de Govern Local o Ple, que encarrega la representació i defensa jurídica de l'ens als Serveis Jurídics de la Diputació, o als advocats i/o procuradors que aquests designin
 • Còpia de l'expedient administratiu, correctament indexat i foliat.
 • Fotocòpia dels escrits rebuts del Jutjat o del Tribunal.
 • Poders especials per a plets, si no s'han atorgat anteriorment.

Subjecte a preu públic: Norma reguladora vigent del "Preu públic per l'assistència lletrada en els processos judicials als ens locals de la província de Tarragona".

  


ASSISTÈNCIA LLETRADA ALS ENS LOCALS

NORMES D'ACTUACIÓ I MODELS DE DOCUMENTS

 

a) Quan l'ens local rep l'acord de la Diputació de concessió de l'assistència lletrada, ha de prendre l'acord o decret de personació i nomenament de procurador i lletrats d'acord amb el model que li lliuraran els Serveis Jurídics de la Diputació.

L'alcalde ha d'atorgar escriptura notarial de poders especials per a plets a favor dels procuradors, lletrats i advocats que la Diputació li indica, de forma immediata (s'ha de demanar model directament als Serveis Jurídics).

Cal enviar als Serveis Jurídics de la Diputació:

 • còpia íntegra de l'expedient, degudament indexada i foliada.
 • certificat de la resolució de personació i nomenament de procurador i lletrats
 • primera còpia de l'escriptura notarial de poders especials per a plets

 

b) En cas de recursos contenciosos administratius contra l'ens local presentem una sèrie de models i consells per enviar l'expedient al Jutjat o Tribunal (per a la resta de supòsits i jurisdiccions, poseu-vos en contacte amb els Serveis Jurídics):

1. Citació a compareixença als interessats

La notificació de la citació a compareixença s'ha de practicar a tots els que constin en l'expedient administratiu com a interessats, perquè puguin comparèixer com a demandats en el termini de nou dies. Aquesta notificació s'ha de fer en el termini de cinc dies a comptar de la data de la resolució per la qual s'acordi trametre l'expedient. (art. 49.1 LJCA)

La notificació de la citació a compareixença s'ha de practicar en la forma prevista a l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (art. 49.1 LJCA).

La justificació (avís de recepció o altres) de la citació a compareixença s'ha de trametre a l'òrgan judicial juntament amb l'expedient administratiu, llevat que no s'hagi pogut practicar dins el termini fixat per a la tramesa de l'expedient. En aquest darrer cas s'ha de lliurar a l'òrgan judicial la justificació de la citació a compareixença una vegada es rebi (art. 49.2 LJCA).

2. Termini per enviar l'expedient administratiu

El termini improrrogable per enviar l'expedient administratiu és de VINT dies , a comptar des de la data en què la comunicació judicial tingui entrada en el Registre General.

Cal indicar quin és l'acord, resolució, inactivitat o via de fet recorreguda per la part actora o demandant. Aquesta informació consta en l'escrit que ens remet l'òrgan judicial on se'ns informa de la interposició del recurs contenciós administratiu.

En el cas que es conegui l'existència d'altres recursos contenciosos administratius que estiguin relacionats, cal posar-hi: " Us indico que aquest Ajuntament té coneixement de l'existència del recurs contenciós administratiu núm ... del qual coneix el Jutjat contenciós administratiu núm... de ... ( o la Secció .... de la Sala contenciosa administrativa del TSJ de .........) i que té per objecte la següent activitat administrativa: ......."

3. Responsabilitat i sancions

Si en el termini de vint dies el Jutjat o Tribunal no rep l'expedient administratiu o aquest és incomplet, es tornarà a requerir l'Ajuntament perquè l'enviï o el completi en el termini de deu dies des de la recepció de la comunicació judicial en el Registre General.

Transcorreguts aquest deu dies, es podrà imposar una multa coercitiva de 300 a 1.200 € a l'autoritat o empleat responsable (si no s'identifica, la multa recaurà sobre la corporació). En cas que es continuï incomplint l'enviament, cada vint dies es pot reiterar la multa imposada.

4. Contingut i format de l'expedient

La còpia de l'expedient administratiu que es tramet al Jutjat o Tribunal:

 • ha de ser completa

 • ha d'estar ordenada per ordre cronològic: del document més antic al més nou

 • ha d'estar foliada i numerada foli a foli

 • ha de contenir un índex de documents

 • ha de ser autenticada

El més adequat és que l'Ajuntament es quedi amb l'original i al Jutjat o Tribunal s'enviï fotocòpia autenticada.

S'ha d'acompanyar de l'índex de la documentació que també ha d'ésser autenticat (model de document núm. 4).

5. Certificat del secretari

Cal acompanyar l'expedient d'un CERTIFICAT del secretari en què, entre d'altres coses, es faci constar que l'expedient s'envia complet.